Sunday, February 21, 2010

Sukatan Pelajaran Seni Visual STPM


STPM/S970

PEPERIKSAAN

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

(STPM)


SENI VISUAL

Sukatan Pelajaran

dan Soalan Contoh

Sukatan pelajaran ini digunakan bagi peperiksaan tahun 2006 dan tahun-tahun
seterusnya sehingga diberitahu.MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


SUKATAN PELAJARAN

970 SENI VISUAL

Matlamat

Matlamat sukatan pelajaran ini adalah untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran
seni visual bagi membolehkan mereka

(a) mengikuti program seni visual atau program yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi,

(b) memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran seni visual dalam kehidupan dan bidang kerjaya.


Objektif

Objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk membolehkan pelajar

(a) memahami pengertian dan peranan seni visual dalam pembangunan daya kreativiti serta
sumbangannya sebagai alat komunikasi yang berkesan,

(b) memahami cara-cara memperoleh dan mengolah idea dalam pengkaryaan dan perekaan,

(c) memahami kepentingan seni visual dalam konteks yang lebih luas yang merangkumi aspek
estetik dan fungsi, khususnya dalam peningkatan mutu barangan, industri, dan kualiti
kehidupan secara menyeluruh,

(d) memahami bagaimana faktor sejarah, sosial, agama, politik, dan persekitaran mempengaruhi
penghasilan karya dan rekaan seni visual, dan menggunakan faktor tersebut sebagai unsur
pengembangan idea dalam penghasilan,

(e) memahami bahawa seni visual ialah satu bentuk komunikasi, dan meneliti secara kritis
pelbagai karya dan rekaan seni visual yang berbentuk komunikasi bukan verbal,

(f) mengaplikasikan pendekatan penyelidikan dan penyelesaian masalah dalam proses
penerokaan dan penghasilan karya dan rekaan seni visual,

(g) menggunakan kecekapan teknikal dalam penggunaan alat, bahan, dan teknologi, serta kaedah
seni dalam penghasilan karya dan rekaan seni visual,

(h) mengesan, menghurai, menganalisis, menginterpretasikan, dan membuat pertimbangan secara
berpengetahuan terhadap nilai estetik, makna, dan fungsi karya dan rekaan seni visual dengan
menggunakan laras bahasa seni visual.Kandungan

Sukatan pelajaran Seni Visual ini mengandungi dua aspek utama, iaitu apresiasi seni visual dan
penghasilan seni visual.


Sukatan pelajaran ini terdiri daripada tiga komponen, iaitu

(a) Teori Seni Visual (Apresiasi Seni Visual dan Teori Penghasilan)

(b) Lukisan

(c) Projek Penghasilan KaryaBilangan waktu pembelajaran yang dinyatakan dalam sukatan pelajaran ini ialah anggaran sahaja.
Satu waktu bersamaan dengan 35 - 40 minit.TEORI SENI VISUAL (144 waktu)


Subtajuk

Huraian

Catatan1. Apresiasi Seni
Visual

(114 waktu)1.1 Pengenalan
Seni Visual

(23 waktu)


(a) Pengertian Seni Visual(i) Pengkaryaan

• Seni halus


(ii) Perekaan

• Komunikasi visual


• Reka bentuk teknologi


• Reka bentuk
persekitaran (landskap
dan hiasan dalaman)


(b) Peranan Seni Visual

(i) Psikologi

• Kreativiti


• Sensitiviti


• Emosi


• Ekspresi(ii) Sosiologi

• Nasionalisme


• Persekitaran


• Propaganda


• Ritual


• Pengeluaran


• Perniagaan dan
perdaganganMemahami pengertian pengkaryaan
dan perekaan- Pengkaryaan: penekanan kepada

makna dan estetik

- Perekaan: penekanan kepada

fungsi dan estetikMemahami peranan seni visual dari
aspek pembangunan potensi
individu, kepentingan sosial, dan
kemasyarakatanMemupuk kesedaran bagaimana
proses seni visual dapat
menyumbang ke arah
memperkembangan daya kreativiti,
daya imaginasi, dan inovasi
individuMenggunakan daya kreativiti,
sensitiviti, dan imaginasi dalam
pengkaryaan dan perekaanMenyedari bahawa seni visual
memainkan pelbagai peranan dalam
budaya setempat dan sejagatMewujudkan persekitaran yang
berteraskan konsep estetikMenegaskan bagaimana
pengkaryaan dan perekaan
mempunyai potensi dan peranan
dalam pengeluaran barangan,
perniagaan, dan perdagangan


2


Subtajuk

Huraian

Catatan

(c) Pengalaman estetik

(i) Pengalaman langsung

• Kederiaan


• Keterlibatan


(ii) Pengalaman intelektual

• Konsep


• Falsafah


• Nilai
Pengalaman estetik dapat membina
kepekaan dan pertimbangan dalam
diri individu, masyarakat, dan
persekitaranPengalaman langsung ialah

pengalaman asas bagi pengalaman
estetikPengalaman intelektual
diperluaskan menerusi pembacaan
dan kajian
1 3


Subtajuk

Huraian

Catatan1.2 Bahasa Seni
Visual

(34 waktu)(a) Aspek formal(i) Unsur seni

• Garisan
- Sifat garisan

- Jenis garisan

- Kualiti garisan• Jalinan
- Jalinan tampak

- Jalinan sentuh• Rupa
- Rupa geometri

- Rupa organik

• Bentuk
- Dua dimensi

- Tiga dimensi

- Pelbagai dimensi• Warna
- Jenis-jenis warna

- Suhu warna

- Nilai warna

- Skema warna(ii) Prinsip rekaan

• Harmoni


• Kepelbagaian


• Keseimbangan


• Kadar banding


• Dominan


• Kontra


• Ekonomi


(iii) Media

• Media konvensional


• Media baru


(iv) Teknik

• Teknik konvensional


• Teknik baru
Unsur seni dan prinsip rekaan yang
diolah dengan menggunakan media
dan teknik tertentu bagi membentuk
kesatuan dalam sesebuah hasil seni
visualUnsur seni dan prinsip rekaan
diolah bagi menyelesaikan isu
ruangAntara isu lain yang dipertekankan
dalam pengkaryaan dan perekaan
ialah:

- struktur

- suasana

- ekspresi

- emosi

- perlambangan

- pencahayaan

- ciri-ciri dan sifat objekBentuk dalam konteks pelbagai
dimensi melibatkan aspek seperti
multimedia, animasi, dan landskap


Kefahaman dalam menggunakan
media mengikut kesesuaian untuk
pengkaryaan atau perekaanTeknik merujuk kepada kaedah,
gaya, dan pengolahan sesebuah
karya seni visual4


Subtajuk

Huraian

Catatan

(b) Makna/fungsi/konteks(i) Aliran

• Tradisi


• Moden


• Pascamoden


(ii) Kebudayaan

• Pencapaian dan ekspresi
nilai kesenian


• Adat resam


(iii) Kepercayaan(iv) Persekitaran

• Semula jadi


• Buatan manusia


• Fenomena


(v) Nilai utiliti dan hiasan

• Nilai praktikal


• Nilai estetik
Memahami bahawa pengkaryaan
dan perekaan mempunyai makna
dan fungsi dalam konteks tertentu

Kebudayaan merangkumi aspek
pencapaian dalam sejarah seni, nilai
kesenian, identiti, dan adat resam
sesuatu bangsa5


Subtajuk

Huraian

Catatan1.3 Pendekatan
Sejarah dan
Kritikan Seni
Visual
(57 waktu)(a) Konsep dan kaedah sejarah
seni visual(i) Maksud sejarah seni visual

(ii) Tujuan sejarah seni visual

(iii) Kaedah sejarah seni visual

• Pengolahan karya
- idealisasi

- representasi

- stailisasi• Gaya penampilan
- Realistik

- Separa abstrak

- Abstrak

Memahami sejarah dan kritikan seni
visual sebagai suatu komponen
disiplin seni visualMemahami konsep, kaedah sejarah,
dan kritikan seni visual sebagai:

- satu cara untuk memahami dan
menikmati karya seni serta
membantu proses pengkaryaan
dan perekaan

- sistem yang teratur dalam
menghayati dan mengkritik
sesuatu karya seni visualIdealisasi merujuk kepada persoalan
kepercayaan. Stailisasi merujuk
kepada pengkaryaan dan perekaan.
Representasi merujuk kepada
perlambangan.

• Period
- Sejarah

- Kebudayaan• Makna
- Tersurat

- Tersirat

(b) Konsep dan kaedah kritikan
seni visual(i) Pengertian kritikan seni
visual

(ii) Tujuan kritikan seni visual

(iii) Kaedah kritikan seni visual• Pendekatan
- Jurnalistik

- Ilmiah• Strategi
- Diskripsi

- Analisis

- Interpretasi

- PertimbanganSejarah merujuk kepada kronologi,
manakala kebudayaan kepada
ketamadunan.Ikonologi, ikonografi, tema, hal
benda, dan simbol merujuk kepada
makna yang tersurat dan yang
tersirat.1 6


TEORI PENGHASILAN (30 waktu)Subtajuk

Huraian

Catatan2. Teori Penghasilan
(30 waktu)2.1 Pembentukan
idea

(a) Pengertian idea(i) Perancangan atau hasrat
pemikiran


(ii) Niat atau tujuan


(iii) Cita-cita atau aspirasi


(iv) Tipa induk (archetype)


(b) Sumber idea(i) Media massa

• Media elektronik


• Media cetak


(ii) Teknologi

• Mekanikal


• Elektronik
(iii) Persekitaran

• Semula jadi


• Buatan manusia


• Fenomena


(iv) Peristiwa

• Semasa


• Sejarah


(v) Pengalaman

• Peribadi


• Sosial


Idea melibatkan keupayaan
pemikiran yang membabitkan
kesedaran, keinsafan dan sensitiviti
dalam proses penghasilan.
Menegaskan kepelbagaian sumber
idea yang dapat menimbulkan
kreativiti dan sensitiviti
Melihat potensi teknologi dan
penemuan sains sebagai sumber
idea dan juga bentuk seni visual
yang baruMemahami bahawa pelbagai
sumber idea boleh dirujuk kepada
persekitaran, unsur budaya seperti
aspek sosial, agama, politik, dan
sejarah


7


Subtajuk

Huraian

Catatan2.2 Pendekatan
penjanaan idea2.3 Penterjemahan
idea(a) Peniruan(b) Penerokaan(c) Temu bual(d) Pembacaan(e) Pemerhatian(f) Eksperimentasi

(a) Permasalahan visual(b) Penzahiran idea(c) Pemilihan bahan dan teknik(d) Penghasilan karya sebenar(e) Kemasan(f) Persembahan dan penilaian

Penjanaan idea dibuat bagi
memperkukuh sumber idea yang
didapati sama ada dari sumber
alam, sumber buatan manusia,
peristiwa, eksperimentasi bahan dan
teknik, dan cara penampilan.Penterjemahan idea ialah proses
penghasilan dalam pengkaryaan dan
perekaan.Penzahiran idea melibatkan aktiviti
membuat thumbnail, lakaran kasar,
dan lakaran sebenar.2.4 Penyediaan
portfolio dan
hasil karya(a) Pengkaryaan(i) Portfolio

• Penentuan tema


• Kajian dan penyelidikan


• Penulisan portfolio


• Lakaran


• Kajian media


(ii) Hasil karya

• Pengolahan dan gubahan


• Penekanan teknik


• Langkah-langkah
penghasilan


• Kemasan


• Peragaan
Menghasilkan karya mengikut
disiplin pengkaryaan

8


Subtajuk

Huraian

Catatan(b) Perekaan(i) Portfolio

• Penyataan permasalahan


• Kajian dan penyelidikan


• Penulisan portfolio


• Lakaran /Thumbnail


• Kajian media


(ii) Hasil karya

• Pengolahan dan gubahan


• Langkah-langkah
penghasilan


• Prototaip/Model


• Kemasan


• Persembahan dan penilaian
Menghasilkan karya mengikut
disiplin perekaanUntuk proses perekaan, kemahiran
fotografi diberikan penekanan.1 9


LUKISAN (90 waktu)Subtajuk

Huraian

Catatan1. Pengenalan
lukisan

(a) Aplikasi unsur seni dan prinsip
rekaan(b) Pengamatan terhadap(i) Bentuk

• Permukaan


• Keluasan dan ketinggian


• Jisim


(ii) Kedudukan objek

• Melintang


• Menegak


• Sesendeng


(iii) Skala dan kadar banding(iv) Pencahayaan

• Cahaya dan bayang


• Cahaya dan bentuk


• Cahaya dan suasana


(v) Struktur

• Struktur jelas


• Struktur tidak jelas


(c) Penggunaan bahan(i) Pensel

(ii) Charcoal

(iii) Oil pastels

(iv) Soft pastels

(v) Pen teknikal

(vi) Pensel warna(d) Pengolahan teknik lukisan(i) Lorekan

(ii) Silang pangkah (Cross
hatching)

(iii) Titik

(iv) Gosokan

(v) Garisan selari

(vi) Garisan kontur

(vii) Garisan tidak menentu

Memahami bahasa seni visual
dalam penghasilan lukisanMengamati bentuk, skala dan kadar
banding, pencahayaan, dan struktur

Menggunakan dan mengolah bahan
dalam penghasilan lukisan

10


Subtajuk

Huraian

Catatan2. PenggubahanMewujudkan kesan:(a) Ruang(i) Ruang rata

(ii) Ruang cetek

(iii) Ruang dalam(b) Suasana(i) Panas

(ii) Sejuk

(iii) Tenteram

(iv) Riang(c) Ciri-ciri dan sifat objek(i) Keras

(ii) Lembut

(iii) Halus

(iv) Licin

(v) Pejal

(vi) Kasap

(vii) Kasar

(viii) Lutsinar

Ruang ilusi dapat dibentuk
menerusi ton, warna, dan perspektif.

Suasana menunjukkan kepada kesan
gubahan.11


PROJEK PENGHASILAN KARYA (126 waktu)Subtajuk

Huraian

Catatan1. Pengkaryaan2. PerekaanSeni halus(i) Lukisan

(ii) Catan

(iii) Seni cetak(iv) Arca

(a) Komunikasi Visual(i) Grafik(ii) Multimedia

(b) Reka bentuk teknologi(c) Reka bentuk persekitaran

Contoh:

• Cat Air


• Cat Minyak


• Cat Akrilik


• Timbulan


• Benaman


• Serigrafi


• Relief


• Free Standing


• Kinetik


• Instalasi


Contoh:

• Tipografi


• Identiti korporat


• Poster


• Ilustrasi


• Pembungkusan


• Reka tanda


• Interaktif


• Linear


• Animasi


• Laman web


• Industri


• Automobil


• Seramik


• Fesyen


• Tekstil


• Landskap


• Hiasan dalaman


1 12


Bentuk PeperiksaanPeperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada empat kertas, iaitu(a) Kertas 1: Teori Seni Visual - Teori

(b) Kertas 2: Lukisan - Praktikal

(c) Kertas 3: Projek Penghasilan Karya - Kerja kursus (teori dan praktikal)

(d) Kertas 4: Teori Penghasilan Karya - TeoriJenis kertas, bilangan soalan, masa ujian, markah, dan wajaran adalah seperti yang berikut.Kertas

Jenis kertas

Bilangan

soalan

Masa ujian

Markah

Wajaran

1

Soalan
pendek/struktur

63 jam

5510040%

Soalan esei

3 daripada 6

45

2

Kemahiran melukis

1

3 jam

100

25%

3

Kerja kursus

1 daripada 4

Februari – September

Tahun kedua

100

35%

4

Soalan esei

2

2 jam

100

35%

Calon sekolah kerajaan dikehendaki mengambil Kertas 1, 2, dan 3 manakala calon sekolah swasta dan
calon persendirian individu dikehendaki mengambil Kertas 1, 2, dan 4.Kertas 1: Teori Seni Visual (3 jam)

Kertas ini terdiri daripada tiga bahagian, iaitu Bahagian A, B, dan C. Bahagian A mengandungi
beberapa soalan pendek dan/atau struktur yang memerlukan jawapan yang pendek. Bahagian B
mengandungi 4 soalan esei tentang Apresiasi Seni Visual, dan Bahagian C mengandungi 2 soalan esei
tentang teori penghasilan. Soalan-soalan dalam ketiga-tiga bahagian ini meliputi tajuk-tajuk dalam
sukatan pelajaran bagi bahagian Teori Seni Visual. Calon dikehendaki menjawab semua soalan
dalam Bahagian A, dua soalan daripada Bahagian B, dan satu soalan daripada Bahagian C.Kertas 2: Lukisan (3 jam)

Kertas ini adalah berasaskan kepada seting yang disediakan. Calon akan diuji dalam kemahiran
melukis mengikut fokus dan permasalahan yang dikemukakan dalam soalan. Ini termasuklah
kebolehan menterjemahkan isu, seperti pewujudan kesan ruang, suasana, ekspresi, dan sifat objek.Gubahan komposisi, kesesuaian media dan teknik serta aplikasi asas seni reka dalam pengkaryaan
merupakan elemen penting dalam lukisan.Media yang digunakan dalam pengkaryaan ini ialah media kering.Calon dikehendaki melukis keseluruhan susunan objek yang disediakan.

13


Kertas 3: Projek Penghasilan Karya (Februari hingga September tahun kedua)

Kertas ini bertujuan menguji kemahiran calon untuk menghasilkan karya seni visual sama ada dalam
bentuk pengkaryaan atau perekaan. Aspek yang akan dinilai ialah proses (portfolio) dan hasil karya.Proses penghasilan perlu merujuk kepada tatacara penghasilan sebagaimana yang terdapat dalam
penyediaan portfolio dan hasil karya (halaman 8 dan 9).Skop kajian dan penghasilan adalah seperti yang berikut:Pengkaryaan

PerekaanSeni halus

• Lukisan


• Catan


• Seni cetak


• Arca
(a) Komunikasi visual

• Grafik


• Multimedia


• Animasi


• Laman web


(b) Reka bentuk teknologi

• Industri


• Automobil


• Seramik


• Fesyen


• Tekstil


(c) Reka bentuk persekitaran

• Landskap


• Hiasan dalaman


Kriteria penilaian

Kriteria penilaian bagi portfolio dan hasil karya adalah seperti yang berikut.

(a) Portfolio

(i) Pengolahan tema yang telah ditentukan berdasarkan kajian dan penyelidikan

(ii) Lakaran-lakaran yang sesuai berdasarkan rujukan visual yang berkaitan

(iii) Percubaan dan pemilihan bahan dan teknik yang sesuai

(iv) Pengolahan aspek-aspek komposisi dalam gubahan karya

(v) Rujukan dan sumber maklumat

(vi) Gambar foto karya perlu juga dikepilkan dalam portfolio.

Nota: Semua proses penghasilan perlu didokumenkan mengikut turutan.(b) Hasil karya

(i) Kesesuaian tema yang dipilih dengan karya yang dibuat

(ii) Kesesuaian penggunaan media dan teknik

(iii) Pengolahan aspek komposisi

(iv) Pertimbangan fungsi dan estetik

(v) Keaslian

(vi) Kemasan

14


Kertas 4: Teori Penghasilan Karya (2 jam)Kertas ini bertujuan menguji kefahaman calon dalam aspek teori penghasilan karya seni visual dalam
bentuk pengkaryaan dan perekaan. Dua soalan esei akan dikemukakan dan calon dikehendaki
menjawab semua soalan.Proses penghasilan perlu merujuk kepada tatacara penghasilan sebagaimana yang terdapat dalam
penyediaan portfolio dan hasil karya (halaman 8 dan 9).Calon dikehendaki membawa peralatan yang sesuai seperti pensel warna, alat geometri, media kering,
dan pen teknikal semasa menduduki peperiksaan kertas ini.Calon persendirian individu, calon sekolah swasta, calon yang mengulang Tingkatan Enam atas (sama
ada di sekolah kerajaan atau sekolah swasta), dan calon yang tidak mengikuti persekolahan dalam
Tingkatan Enam bawah dan Tingkatan Enam atas berturut-turut (sama ada di sekolah kerajaan atau
sekolah swasta) dikehendaki mengambil kertas ini. Calon sekolah kerajaan yang tidak
mempunyai kemudahan untuk melaksanakan projek penghasilan karya (Kertas 3) boleh
mengambil kertas ini dengan memohon kebenaran daripada Majlis Peperiksaan Malaysia.Pihak Majlis Peperiksaan Malaysia tidak terikat sepenuhnya pada sukatan pelajaran dalam
mengemukakan soalan; di mana-mana yang perlu, calon akan diberi situasi serta maklumat
yang cukup untuk menjawab soalan.


15


Senarai Rujukan1. Bert, D. (1990). Keys to drawing. Ohio: North Light Books.2. Chilvers, I., Osborne, H. & Farr, D. (1994). The Oxford dictionary of art. Oxford: Oxford
University Press.3. Dormer, P. (1991). The meanings of modern design. London: Thames And Hudson Ltd.4. Feldman, E. B. (1981). Varieties of visual experience (2nd Ed.). New York: Prentice-Hall.5. Feldman, E.B. (1994). Practical art criticism. Upper Saddle River, New Jessey: Prentice-Hall
Inc.6. Horst, et al. (1991). Gardner’s art through the ages (9th ed.). New York: HBJ.7. Hollis, R. (1997). Graphic design: a concise history. London: Thames and Hudson Ltd.8. Humphery, R. (1996). Element of art. Upper Saddle River, New Jessey: Prentice Hall Inc.9. Ismail R. Al-Faruqi & Lois Lamya al–Faruqi (1992). Atlas budaya Islam. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa & Pustaka.10. Johnson, C. (1995). Sketching and drawing. Ohio: North Light Books.11. Kagen, R. (2000). Art talk. New York: McGraw-Hill.12. Lester, P.M. (2003). Visual communication. (3nd Ed). Belnvont, CA: Wadsworth/Thomas
Leaning.

13. Martin, D. (1990). Graphic design inspiration and innovation. Ohio: North Light Books.14. Ocvirk, O. G., Stinson, R. E., Vigg, P. R., Bone, R. O. & Sayton, D. L. (2001). Art
fundamentals: Theory and practice (9th Ed.). New York: McGraw-Hill.15. Pateman, T. (1991). Key concepts – A guide to aesthetics, criticism and the arts in education.
London: The Falmer Press.16. Pointon, M. (1986). History of art: A student’s handbook (2nd Ed). London: Routledge.17. Preble, D., Preble, S. & Frank, P. (1999). Artforms: An introduction to the visual arts (6th Ed).
New York: Longman.18. Sabapathy, T.K. & Piyadasa, R. (1983). Modern artists of Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa & Pustaka.19. Syed Ahmad Jamal (1994). Form and soul. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.20. Walker, John (1990). Design history and the history of design. London: Pluto Press.21. Wallschlaeger, C. and Busic-Snyder, C. (1992). Basic visual concepts and principles. USA:
Wm. C. Brown Publishers.1 16


Garis Panduan Penilaian Projek Penghasilan Karya1. Am

Projek penghasilan hanya dilaksanakan pada Tingkatan 6 Atas di sekolah. Projek ini
memerlukan pelajar membuat

(a) Portfolio

(b) Hasil karya2. Tempoh penyediaan projek

Kertas arahan bagi projek penghasilan karya akan diedarkan pada bulan Januari tahun
peperiksaan, dan calon dikehendaki mengemukakan portfolio dan hasil karya pada atau sebelum
tarikh yang ditetapkan pada kertas arahan itu. Portfolio dan hasil karya hendaklah dihantar ke
Majlis Peperiksaan Malaysia melalui Jabatan Pelajaran Negeri.

3. Pengesahan projek penghasilan karya

Untuk menjamin kesahihan dan penjagaan standard yang tertentu, semua bukti yang
dikemukakan oleh calon memerlukan pengakuan guru yang mengesahkan bahawa aktiviti calon
itu sentiasa di bawah penyeliaannya dan di sepanjang pengetahuannya tiada bantuan daripada
mana-mana pihak. Pengakuan guru yang menyelia aktiviti calon hendaklah disahkan oleh
Pengetua sekolah masing-masing.4. Objektif penilaian

Objektif penilaian Projek Penghasilan Karya Seni Visual STPM adalah untuk menilai
kebolehan calon

(a) mengenal pasti masalah persekitaran yang memerlukan penyelesaian menerusi kerja
kursus;

(b) mencari dan mengumpul maklumat atau data yang berkaitan dalam usaha mendapatkan
penyelesaian dengan menggunakan pendekatan penyelidikan yang sesuai;

(c) membuat rumusan daripada data yang dikumpul untuk menghasilkan satu reka bentuk
visual;

(d) merealisasikan reka bentuk visual dengan menggunakan kefahaman dalam penghasilan;

(e) mendokumentasikan proses penghasilan menerusi portfolio.5. Format penilaian

(a) Pendekatan

Penilaian bagi projek penghasilan karya Seni Visual adalah dengan menggunakan
pendekatan pengujian authentic. Calon dikehendaki mengemukakan portfolio dan hasil
karya yang dibuat dengan penyeliaan guru berpandukan syarat yang ditetapkan oleh
Majlis Peperiksaan Malaysia.

(b) Pembahagian markah

Markah yang diuntukkan kepada portfolio dan hasil karya masing-masing ialah 50%.

(c) Kaedah penilaian

Pemarkahan dijalankan secara pemeriksaan berpusat.

(d) Kriteria penilaian

Penilaian dibuat berdasarkan portfolio dan hasil karya, seperti yang dinyatakan dalam
Bentuk Peperiksaan (halaman 14).............................................................................................................................................................................

1 17


SOALAN CONTOHNombor Kad Pengenalan: ……………………... Nombor Pusat/Angka Giliran: ………………970/1 STPMSENI VISUAL

KERTAS 1 TEORI SENI VISUAL

(Tiga jam)MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)Untuk kegunaan
pemeriksa

Bahagian A

123456Bahagian B

Bahagian C

Jumlah

Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.

© Majlis Peperiksaan MalaysiaArahan kepada calon:Jawab semua soalan dalam Bahagian A. Sebanyak 55
markah diuntukkan dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah
ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.Jawab dua soalan dalam Bahagian B. Sebanyak 30 markah
diuntukkan kepada tiap-tiap soalan.Jawab satu soalan dalam Bahagian C. Sebanyak 15
markah diuntukkan kepada tiap-tiap soalan.Untuk menjawab Bahagian B dan C, anda dikehendaki
menggunakan kertas tulis jawapan. Mulakan setiap jawapan
pada helaian kertas yang baru, dan susun jawapan anda
mengikut tertib berangka. Ikat kertas jawapan anda bersama
dengan kertas soalan ini.Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda [ ].1 18Bahagian AJawab semua soalan dalam bahagian ini.1 Nyatakan tiga bidang yang terdapat dalam pengkaryaan seni halus.(i) ..................................................................................................................................................(ii) ..................................................................................................................................................(iii) ..................................................................................................................................................

[3]2 Jelaskan empat kesan sensitiviti yang dapat ditimbulkan daripada pendidikan Seni Visual.(i) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(ii) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(iii) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(iv) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[12]

1 19


3 Huraikan elemen transformasi daripada aliran tradisi ke pascamoden yang terdapat dalam karya
“Flora Keris Melayu Sakti” oleh Mohd Mustafa Mohd Ghazali (Gambar 1) dari aspek yang berikut.(a) Media dan teknik........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[4](b) Fungsi........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[4](c) Nilai estetik........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[4]

20


4 Huraikan empat peranan Seni Visual dari aspek sosiologi.(i) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(ii) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(iii) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(iv) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[12]5 (a) Jelaskan pengertian kritikan seni visual.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[4](b) Terangkan dua pendekatan dalam kritikan seni visual.(i) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................(ii) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[4]1 21


6 Nyatakan empat sumber idea bagi proses penghasilan karya.(i) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(ii) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(iii) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(iv) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[8]

22


Bahagian BJawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini.7 Berdasarkan Gambar 2 yang bertajuk “Malaysia Truly Asia”, jelaskan bagaimana pengkarya
menterjemahkan prinsip rekaan dalam karya tersebut. [15]8 Penggunaan media konvensional mempunyai batasan tertentu bagi menghasilkan perekaan grafik
berbanding dengan media elektronik. Bincangkan. [15]9 (a) Terangkan maksud sejarah Seni Visual. [3]

(b) Huraikan empat kaedah Sejarah Seni. [12]10 Huraikan kepentingan strategi kritikan seni dalam karya “Pertarungan” oleh Amron Omar, 1985
(Gambar 3). [15]Bahagian CJawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.11 Buat penilaian dari aspek nilai estetik bagi model kereta dalam Gambar 4. [15]12 Berdasarkan reka bentuk laman web http://www.artgallery.org.my/ (Gambar 5), buat analisis
terhadap aspek formal yang menjadi asas reka bentuknya. [15]

23


Gambar 1 untuk soalan 3

Mohd Mustafa Mohd Ghazali

Flora Keris Melayu Sakti

Campuran

2004

lham 2004

Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka

Universiti Teknologi MARA1 24Gambar 2 untuk soalan 7

Malaysia Truly Asia

Photo

2000

Business Week1 25


Gambar 3 untuk soalan 10

Amron Omar

Pertarungan

Campuran

1985

Katalog Pameran Terbuka 19851 26


Gambar 4 untuk soalan 11

Model kereta

1992

Ehsan daripada Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka

Universiti Teknologi MARA

Model kereta

1992

Ehsan daripda Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka

Universiti Teknolohgi MARA1 27


Gambar 5 untuk soalan 122004

Laman Web Balai Seni Lukis Negara1 28SOALAN CONTOH970/2 STPMSENI VISUAL

KERTAS 2 LUKISAN

(Tiga jam)MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)Arahan kepada calon:

Lukisan anda hendaklah dibuat pada satu muka kertas lukisan sahaja.

Anda dinasihati supaya menulis dengan jelas nama mata pelajaran, kod kertas, nombor
pusat, angka giliran, dan nombor kad pengenalan mengikut susunan tersebut. Butir-butir ini
hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan di sebelah bawah kertas lukisan.Markah mungkin tidak dapat diberikan jika butir-butir di atas tidak ditulis dengan jelas.Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.

© Majlis Peperiksaan MalaysiaSTPM 970/2

1 29Buat satu lukisan dengan menggunakan media kering berasaskan seting yang disediakan. Anda
dikehendaki melukis dari sudut pandangan anda bagi seting yang telah disusun.Di atas sebuah meja kelihatan sebuah baldi, berisi dengan sehelai kain tuala berjalur-jalur yang
sebahagiannya terkeluar di sebelah kanan baldi tersebut. Di sebelah kiri baldi kelihatan sebuah kotak
sabun pencuci yang besar. Di hadapan baldi dan kotak sabun, terdapat sehelai kain pelekat yang
dilonggokkan beserta berus pencuci baju.Anda dikehendaki menggunakan aspek formal seni visual untuk menimbulkan sifat objek dalam karya
anda.

1 30


CONTOH

KERTAS ARAHAN KERJA KURSUS970/3 STPMSENI VISUAL970/3PROJEK PENGHASILAN KARYA

Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.

© Majlis Peperiksaan Malaysia1 31BIDANG KERJA KURSUS

Calon hendaklah memilih satu daripada bidang kerja kursus yang ditawarkanCONTOH SOALAN PENGKARYAANHasilkan sebuah karya seni visual yang bertemakan ‘Warisan’. Karya anda hendaklah menggunakan
teknik catan dan cetakan dengan menggabungkan motif-motif ukiran kayu tradisional. Persembahan
karya adalah dalam bentuk dua dimensi.Hasil karya hendaklah bersaiz 40 cm x 60 cm. Media dan teknik adalah bebas. Penekanan hendaklah
diberikan kepada kreativiti dan nilai estetik.Penyediaan portfolio dan hasil karya:Portfolio karya seni hendaklah mengandungi• Kajian dan penyelidikan berdasarkan tema


• Lakaran perkembangan idea


• Lakaran akhir


• Kajian media dan teknik yang dipilih


• Pengolahan aspek-aspek komposisi dalam gubahan karya


• Rujukan dan sumber maklumat


• Gambar langkah-langkah proses semasa berkarya


Nota: Semua proses penghasilan perlu didokumenkan mengikut turutan.Hasil karya• Ketepatan tema dan makna


• Penerokaan media dan teknik


• Pengolahan aspek komposisi


• pertimbangan fungsi dan estetik


• Keaslian


• Kemasan
1 32


CONTOH SOALAN PEREKAANHasilkan satu perisian multimedia interaktif yang bertemakan “Bunga-bunga di Malaysia”.
Multimedia ini hendaklah dihasilkan dengan menggunakan tidak lebih daripada empat butang
kawalan.Hasil karya hendaklah(a) distorkan dalam CD yang boleh dijanakan melalui perantaraan aplikasi Windows dengan
menggunakan perisian Powerpoint atau Authorware atau Flash, dan dimasukkan ke dalam bekas
CD dengan reka bentuk muka depan kulit berdasarkan tajuk(b) dilabelkan dengan mengisi butiran• tajuk


• nombor pusat


• angka giliran


• nombor kad pengenalan


Nota: Calon hendaklah memuatkan semua sumber hasil kerja multimedia (source) dalam CD
sebagai bahan bukti hasil kerja kursus calon. Calon juga hendaklah membuat print out semua
paparan portfolio. Majlis Peperiksaan Malaysia tidak akan memberi sebarang pertimbangan
kepada hasil kerja multimedia calon yang tidak boleh dijana atau dibuka.Penyediaan portfolio dan hasil karya:(a) Portfolio,portfolio multimedia hendaklah mengandungi

• permasalahan (design brief)


• tujuan


• pengumpulan maklumat


• lakaran perkembangan idea


• satu set lakaran papan cerita mengikut format yang ditetapkan


• lakaran link hierarki multimedia interaktif


• buku manual yang mengandungi butiran
- sinopsis

- keperluan spesifikasi komputer dan aplikasi Windows

- cara untuk membuka perisian multimedia

- senarai perisian yang digunakan untuk menghasilkan multimedia

- rujukan dan sumber maklumat33


(b) Hasil karya,penekanan hendaklah diberikan kepada kreativiti dan nilai estetik dari segi

• ketepatan tema dan makna


• kesesuaian attribute media


• aplikasi asas seni reka


• keaslian


• kualiti persembahan


• kemasan


34
SOALAN CONTOH970/4 STPMSENI VISUAL

KERTAS 4 TEORI PENGHASILAN KARYA

(Dua jam)MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)Arahan kepada calon:

Jawab semua soalan.

Markah untuk soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.

© Majlis Peperiksaan MalaysiaSTPM 970/4

1 35Jawab semua soalan1 Sediakan satu cadangan untuk papan iklan bagi barangan kasut yang baru dikeluarkan. Cadangan
tersebut perlu menyatakan langkah atau proses penyediaan dengan memasukkan hal-hal yang berikut.(a) Catatan idea untuk menegaskan tentang identiti barangan yang diiklan

(b) Proses visualisasi melalui lakaran bagi mengolah imej yang tepat

(c) Lakaran yang menyatakan prinsip rekaan yang digunakan untuk menarik perhatian

(d) Lakaran dan catatan untuk merangka susun letak huruf dan jenis muka taip yang sesuai untuk
kapsyen yang paling ringkas

(e) Pengolahan simbol yang sesuai bagi maksud penampilan yang baik

[50]2 Anda ialah seorang pelukis. Anda mendapat ilham dari sebuah karya oleh Mohd Hoessein Enas
yang berjudul “Pengantin Perempuan Iban” (1963) (Gambar 1) untuk menghasilkan sebuah karya
yang baru. Dengan menggunakan catatan dan lakaran, sediakan satu siri ilustrasi tentang aspek
pembaharuan yang akan anda masukkan dalam karya anda. Catatan anda perlu menyatakan rasional
dan ciri pembaharuan yang terlibat. [50]36


Gambar 1 untuk soalan 2

Mohd Hoessein Enas

Pengantin Perempuan Iban

Cat Minyak

1963

Himpunan Balai Seni Lukis Negara1 37

No comments:

Post a Comment